Bộ đề môn Tâm lý học quản lý

Chương 1:
1.    Trình bày đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học quản lý.
2.    Nêu những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương pháp tọa đàm trong tâm lý học đại cương được ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.
3.    Nêu những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương pháp quan sát trong tâm lý học đại cương được ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.
4.    Hãy kể tên những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương pháp nghiên cứu tâm lý thông qua sản phẩm của hoạt động được ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh hoạ.
5.    Nêu những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương pháp trắc nghiệm được ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.
6.    Hãy kể tên những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương pháp khái quát các nhận xét độc lập được ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.


Chương 2:
7.    Hãy nêu những tính chất cơ bản của hoạt động quản lý. Tại sao nói hoạt động quản lý là một nghệ thuật? Cho ví dụ minh họa.
8.    Phân tích tính chất “hoạt động quản lý là một dạng hoạt động phức tạp và có tính chuyên biệt” và rút ra kết luận cần thiết.
9.     Phân tích tính chất “hoạt động quản lý là hoạt động gián tiếp”. Cho ví  dụ minh họa.
10.    Tại sao nói “hoạt động quản lý được tiến hành chủ yếu thông qua hoạt động giao tiếp”?
11.    Hoạt động quản lý là gì? Phân tích tính chất “hoạt động quản lý là một dạng hoạt động mang tính sáng tạo cao”.
12.    Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động ra quyết định của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
13.     Tại sao nói hoạt động quản lý vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật? Cho ví dụ minh họa.
14.    Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động ra quyết định của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
15.     Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động nhận thức của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
16.    Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
Chương 3:
17.     Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý công chức trong bộ máy hành chính. Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
18.     Nêu những đặc điểm tâm lý đặc thù của công chức trong bộ máy hành chính. Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
19.     Yếu tố “chức vụ” có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý công chức trong bộ máy hành chính?
20.     Tâm lý của công chức trong bộ máy hành chính chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Phân tích ảnh hưởng của yếu tố “vị thế của công chức” đến tâm lý công chức.
21.     Tâm lý của công chức trong bộ máy hành chính chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Phân tích ảnh hưởng của yếu tố “giá trị của tổ chức” đến tâm lý công chức.
22.     Yếu tố “công vụ” hay “nhiệm vụ” có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của công chức trong bộ máy hành chính?
23.     Yếu tố “tương quan nhân sự trong tổ chức” có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của công chức? Cho ví dụ minh họa.
24.     Tập thể là gì? Tập thể lao động hiện nay có những biểu hiện gì mới so với tập thể lao động trong thời kỳ tập trung bao cấp?
25.     Trình bầy các giai đoạn phát triển của tập thể và chỉ rõ vai trò của nhà quản lý trong từng giai đoạn đó.
26.     Nghiên cứu về truyền thống tập thể có ý nghĩa như thế nào đối với người lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
27.    Anh (chị) hiểu biết gì về hiện tượng lây truyền tâm lý trong tập thể? Cho ví dụ minh hoạ.
28.    Anh (chị) hiểu biết gì về xung đột tâm lý trong tổ chức? Có những nhóm nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới xung đột trong tổ chức? Cho ví dụ minh họa.
29.    Phân tích những nguyên tắc và biện pháp giải quyết xung đột tâm lý trong tổ chức. Cho ví dụ minh họa.
30.     Bầu không khí tâm lý trong tổ chức là gì? Muốn xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh trong tổ chức theo anh (chị) cần quan tâm tới những yếu tố nào? Cho ví dụ minh họa.
31.    Nêu những hiện tượng tâm lý xã hội trong các tổ chức, cơ quan nhà nước. Việc hiểu biết những hiện tượng đó có ý nghĩa gì đối với người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
32.    Những hiện tượng tâm lý phổ biến trong tổ chức là những hiện tượng nào? Tại sao người lãnh đạo, quản lý cần nghiên cứu vấn đề trên?
33.    Thế nào là cấu trúc không chính thức trong tổ chức? Phân tích vai trò của cấu trúc không chính thức trong hoạt động của tổ chức.
34.    Dư luận tập thể có vai trò như thế nào trong hoạt động quản lý? Khi nào dư luận tập thể được hình thành? Cho ví dụ minh họa.
35.    Nghiên cứu dư luận tập thể có ý nghĩa như thế nào đối với người lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
36.    Trình bày những dấu hiệu cơ bản của một tập thể có bầu không khí tâm lý lành mạnh.
37.    Hãy so sánh điểm khác nhau cơ bản giữa cấu trúc chính thức và cấu trúc không chính thức trong một tổ chức?
Chương 4:
38.     Phân tích nhóm “các đặc điểm chung ” trong cấu trúc của năng lực tổ chức của người lãnh đạo, quản lý.
39.    Năng lực tổ chức là gì? Nêu những biểu hiện của năng lực tổ chức. Cho ví dụ minh họa.
40.     Phân tích nhóm “các đặc điểm chuyên biệt” trong cấu trúc năng lực của người lãnh đạo, quản lý.
41.     Phân tích nhóm “các đặc điểm cá biệt” trong cấu trúc năng lực tổ chức?
42.     Phong cách lãnh đạo là gì? Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về một phong cách lãnh đạo tối ưu?
43.     Phong cách lãnh đạo là gì? Để điều hành tổ chức hoạt động có hiệu quả, theo anh (chị) phong cách lãnh đạo nào là tối ưu?
44.     Phong cách lãnh đạo là gì? Phân biệt phong cách lãnh đạo với phương pháp lãnh đạo.
45.     Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích những đặc điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ.
46.     Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích những đặc điểm của phong cách quản lý độc đoán.
47.     Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích những đặc điểm của phong cách lãnh đạo tự do.
48.    Hãy chị hiểu như thế nào về uy tín của người lãnh đạo, quản lý? Theo anh (chị) người lãnh đạo có uy tín cần có những yêu cầu cơ bản nào?
49.     Trình bầy các loại uy tín lãnh đạo và rút ra kết luận cần thiết.
50.    Hãy nêu những yếu tố hợp thành uy tín của người lãnh đạo? Cho ví dụ minh họa.
Chương 5:
51.     Phân tích bản chất của giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính  Nhà nước. Cho ví dụ minh họa.
52.     Giao tiếp là gì? Giao tiếp có vai trò như thế nào trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước?
53.     Các phương tiện giao tiếp có ảnh hưởng như thế nào tới hiệu quả của quá trình giao tiếp?
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Liên hệ : kh10a3@gmail.com | Facebook KH10A3
Bản quyền © 2009-2011. KH10A3 ONLINE
Phát triển bởi Hoàng Mạnh Tuấn