Đề cương ôn tập môn Lịch sử Hành chính Nhà nước Việt Nam

1. Anh ( chị ) hãy trình bầy những cơ sở của sự hình thành nền hành chính đầu tiên ở nước ta thời đại Hùng Vương – An Dương vương?
2. Anh ( chị ) hãy khái quát về cơ cấu nền hành chính của thời đại dựng nước đầu tiên?
3. Anh  ( chị ) hãy trình bày đặc trưng cơ bản của nền hành chính nước ta thời Lý?
4. Anh ( chị ) hãy fân tích những biến chuyển cơ bản của các chính sách hành chính thời Lý?
5. Đặc trưng nền hành chính nước ta thời kỳ X? Đánh giá vai trò của Lê Đại Hoàng đế?
6. Vấn đề cơ bản của cương vực địa giới hành chính và các cấp hành chính ở nước ta trong 10 thế kỷ Bác thuộc?
7. Đặc trưng nền hành chính thời Lý? Vai trò Lý công Uẩn?
8. Hãy trình bày những yếu tố cải cách của nền hành chính nước ta thời Lý?
9. Đặc trưng nền hành chính nước ta thời Trần?
10. Những biến đổi và fát triển của nền hành chính nước ta thời Trần? Đánh giá ý nghĩa biến đổi đó?
11. Trình bầy, fân tích đánh giá tư tưởng cải cách hành chính  của Hồ Quý Ly những năm đầu của thế kỷ 5?
12. Đặc trưng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nước ta thời Lê Sơ thế kỉ 15.
13. Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng cải cách hành chính trong lịch sử nước ta, hãy rút ra bài học lịch sử đề cập đến cuộc cải cáh nền hành chính hiện nay?
14. Trình bầy bối cảnh lịch sử những nét chính của nền hành chính nước ta thời Lê Sơ?
15. Đặc trưng nền hành chính nước ta thời Lê Sơ?
16. Chế độ quan chức và đào tạo quan lại thời Lê Sơ?
17. Bối cảnh lích sử và đặc trưng của nền hành chính Nam triều ( Triều Lê Trung Hưng )?
20. Bối cảnh lịch sử và nền hành chính dưới thời Tây Sơn?
21. Những cải cách hành chính dưới thời Tây Sơn?
22. Chế độ quan lại và chính sách đầo tạo quan lại thời Nguyễn?
23. Cơ cấu bộ máy hành chính thời Nguyễn?
24. Trình bầy khái quát các chính quản lý hành chính thời Nguyễn? 

Tải về máy Đề cương môn Lịch sử Hành chính Việt Nam (có kèm câu trả lời)
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Liên hệ : kh10a3@gmail.com | Facebook KH10A3
Bản quyền © 2009-2011. KH10A3 ONLINE
Phát triển bởi Hoàng Mạnh Tuấn