Đề cương môn Tin học đại cương (tham khảo)

1. Định nghĩa tin học. Nêu những hiểu biết của anh (chị) về khoa học phần cứng và khoa học phần mềm, sự phát triển của chúng ở Việt Nam. Liên hệ thực tế.
2. Hiểu biết của anh (chị) về thông tin và quy trình xử lý thông tin. Minh họa bằng một bài toán cụ thể thuộc lĩnh vực hành chính công. Trình bày mối quan hệ giữa quy trình quản lý, so sánh quy trình xử lý thông tin với quy trình quản lý.
3. Khái niệm lệnh và chương trình. Thế nào là chương trình điều khiển, chương trình dịch, chương trình tiện ích và chương trình ứng dụng.
4. Định nghĩa thuật toán, ngôn ngữ thuật toán (ngôn ngữ liệt kê từng bước, ngôn ngữ sơ đồ khối, ngôn ngữ lập trình).
5. Hiểu biết của anh (chị) về phần mềm và quy trình làm phần mềm. quan hệ quy trình xử lý thông tin và quy trình quản lý. So sánh hai quy trình đó.
6. Hiểu biết của anh (chị) về thông tin trong quản lý. Phân tích các tiêu chuẩn tính chất, cách phân loại thông tin trong quản lý. Tại sao thông tin vừa là nguyên liệu vừa là sản phẩm?

7. Hiểu biết của anh (chị) về công nghệ thông tin (CNTT), chính phủ điện tử. Thực trạng ứng dụng chính phủ điện tử ở Việt Nam. Ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính Nhà nước. Liên hệ thực tế và nêu các chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển ứng dụng CNTT.
8. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về kinh tế tri thức. Liên hệ thực tế.
9. Hiểu biết của anh (chị) về phần mềm và quy trình làm phần mềm ứng dụng.
10. Nêu hiểu biết của anh (chị) về hệ thống thông tin quản lý. Liên hệ các nguyên tắc để xây dựng một hệ thống thông tin trong hoạt động các cơ quan thuộc bộ máy quản lý. Giải thích cách quản lý và điều hành một tổ chức thông qua hệ thống thông tin. Những yếu tố nào trong tổ chức quyết định đến hệ thống thông  tin trong tổ chức?
11. Hiểu biết của anh (chị) về mạng máy tính, Internet, Extranet, địa chỉ IP, dịch vụ tên miền (thông số mạng). Hiểu biết của anh (chị) về các dịch vụ trên Internet. Trong công tác quản lý những dịch vụ nào hay được sử dụng, tại sao?
Tài liệu được đóng góp bởi bạn Nguyễn Thị Trang
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Liên hệ : kh10a3@gmail.com | Facebook KH10A3
Bản quyền © 2009-2011. KH10A3 ONLINE
Phát triển bởi Hoàng Mạnh Tuấn